CLB

De Stedelijke Basisschool Rapertingen werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
Het Provinciaal CLB (PCLB) is gelegen in de Willekensmolenstraat 140 in Hasselt maar de CLB-medewerkers zijn ook regelmatig op school aanwezig voor afspraken.
Het PCLB werkt vraaggestuurd, op vraag van leerlingen en ouders. Ook de school heeft op regelmatige basis overleg met een CLB-medewerker om zorgen en vragen rond leerlingen, klassen, … te bespreken.
Meer informatie over onze werking vindt u op onze website: http://www.pclb.be

U kan de medewerkers van het PCLB bereiken langs volgende kanalen:
– Telefonisch: 011/ 23 81 20, telkens van 9u tot 16u30, op vrijdag van 9u tot 16u
– Via mail: pclb@limburg.be
– Via de website: www.pclb.be.

De CLB-medewerkers hebben wekelijks een multidisciplinair overleg waar uw vraag zal besproken worden.
Na dit overleg zal een CLB-medewerker van het team u contacteren om concrete afspraken te maken.
Indien u een vraag heeft rond het medisch dossier van uw kind, kan u contact nemen met Anja Hollanders (verpleegkundige) of dr. Liesbet Rubens. U kan hen best telefonisch
bereiken op het centrum te Hasselt.

 

CLB: EEN WOORDJE UITLEG

Het PCLB ondersteunt basisscholen en secundaire scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs.

Leren gaat zoveel beter als men zich goed voelt!
Daarom is leerlingenbegeleiding – samen met het schoolteam – zo belangrijk.
De rechten van het kind vormen een ideale leidraad van het CLB, in theorie en in praktijk.
Het CLB heeft bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden.
Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten en dit op 4 domeinen:

Leren en studeren:

 • groeien naar schoolrijpheid
 • onderzoek naar leermoeilijkheden
 • leren omgaan met faalangst
 •  …

De schoolloopbaan:

 • informatie bieden over het secundair onderwijs voor leerlingen en ouders

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • leren omgaan met elkaar, verdriet helpen verwerken,
 • pestproblematiek, gedragsmoeilijkheden, …

Preventieve gezondheidszorg:

 • medische onderzoeken en vaccinaties verrichten, leren gezond leven,
 •  …

Het CLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten.
Zoals individuele vragen om informatie, om hulp, om begeleiding ….
Elke vraag is belangrijk en verdient aandacht.
Vele vragen kunnen door een goede samenwerking school – ouders – leerling(en) beantwoord worden.

 • Het CLB werkt ook samen met andere diensten. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders en met respect voor de privacy.
 • Het CLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen of psychologen, artsen en verpleegkundigen …
  Zo kunnen moeilijke situaties deskundig en met de beste zorg benaderd worden. Het CLB werkt dicht bij de school, maar is er geen deel van de school. De werking is onafhankelijk.
 • Het houdt een leerlingendossier bij met de verplichte medische gegevens en de begeleidingsvragen.
  Dit dossier valt onder het beroepsgeheim van elke CLB-medewerker.
  De ouders hebben het recht via een gesprek of verslag geïnformeerd te worden over de inhoud van hun dossier.
 • Als een leerling van school verandert wordt dit dossier aan het nieuwe CLB overgemaakt.
  Ouders kunnen schriftelijk verzet aantekenen tegen deze overdracht binnen een termijn van 30 dagen. De medische gegevens moeten altijd overgedragen worden.
 • Klachtenprocedure:
  Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking, dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het Provinciaal CLB.
  Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd.
 • CLB-medewerkers voor onze school zijn:
  – Hilde Laureyns – consultor SBS Rapertingen
  – Julie Jenné – trajector
  – Heleen Proesmans – trajector
  – Myriam Satndaert – trajector
  – Rutger Gijbels – trajector

  De Consultor is de contactpersoon voor de school.

    Een trajector is het aanspreekpunt en het gezicht voor de leerling en zijn ouders.

  – Anja Hollanders – verpleegkundige
  – Liesbet Rubens – arts

 

PCLB:    

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg
Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt
Tel.: (011)23 81 20
Fax: (011)23 81 15
E-mail: pclb@limburg.be

Openingsuren :

van 08.30u. tot 12.30u en van 13.30u. tot 17.00u.
Na17.00u. enkel op afspraak.  Op vrijdag tot16u.

 


PREVENTIVE GEZONDHEIDSZORG: VERPLICHT AANBOD

Alle leerlingen krijgen een uitnodiging voor vijf contactmomenten. Naast de contactmomenten zijn er ook vaccinatiemomenten. Deze systematische contactmomenten zijn wettelijk verplicht voor iedere leerling die leerplichtig is. Leerlingen die thuisonderwijs genieten, vallen ook onder deze regelgeving. Gezondheid zien we breed. Tijdens het onderzoek zal er aandacht zijn voor het psychosociale welbevinden van de leerlingen.

Het is de Vlaamse Regering die bepaalt wanneer er systematische contactmomenten aangeboden worden en wat de inhoud daarvan is. De regering wil daarmee twee doelen bereiken: élke leerling op systematische momenten eenzelfde aanbod bieden aan zorg en opvolging én ruimte creëren voor artsen en verpleegkundigen om een rol op te nemen in de vraaggestuurde werking en de meer individuele begeleiding van leerlingen.

We overlopen even de aandachtspunten voor kleuter- en lagere school:

1e kleuter 1e leerjaar 4e leerjaar 5e leerjaar 6e leerjaar 1e sec. 3e sec.
Contactmoment X X x (*) X X
Vaccinatieaanbod X X X (meisjes) X

 

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zetten we in op een maximale aanwezigheid van ouders. Het contactmoment zal hierdoor complexer worden en het zal meer tijd in beslag nemen. Maar door ouders uit te nodigen krijgen we een rechtstreeks contact en maken we een brug met de zorg van Kind & Gezin. Dat levert zeker een meerwaarde op.
 • Het contactmoment in het vierde leerjaar kent een beperkte inhoud, met de focus op de opvolging van groei en zicht (*).
 • De systematische contactmomenten vinden plaats in een kwaliteitsvolle setting. De school en het CLB overleggen samen over wat de beste locatie is om alle leerlingen (en ouders) zo optimaal mogelijk een aanbod te doen en over de haalbaarheid hiervan voor de school, het CLB en de ouders.
 • Vaccinaties worden (deels) toegediend op school. Ook hier is overleg nodig tussen de school en het CLB om dit op een kwaliteitsvolle en veilige manier te kunnen doen.

Voor leerlingen die geen klassiek schooltraject lopen, werken we niet met klasgroepen of schooljaren, maar gaan we een leeftijdsgebonden aanbod doen. Concreet wil dat zeggen dat we deze leerlingen zien op de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 9 jaar, 11 jaar en 14 jaar.

Om welke leerlingen gaat dat?

 • leerlingen die 2 of meer jaar afwijken van een klassiek schooltraject
 • leerlingen die voor de eerste keer ingeschreven worden in een Nederlandstalige school en die dus nog geen contact hadden met het CLB
 • leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

Ouders worden steeds vooraf geïnformeerd over de inhoud van het onderzoek en vullen tevens een medische vragenlijst in over hun kind.

Verzet:

De ouders kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het centrum via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen negentig dagen. Deze termijn gaat in op de datum dat de aangetekende brief werd verzonden of de datum die het ontvangstbewijs vermeldt.
Dit consult kan uitgevoerd worden door een arts van een ander centrum, een andere arts van hetzelfde centrum of nog een andere arts die beschikt over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als de artsen die aan een centrum verbonden zijn. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Profylaxe (besmettelijke ziekten):

De schooldirecteur en het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn verplicht om maatregelen te treffen om de uitbreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.
We vragen de ouders om onmiddellijk de schooldirecteur te verwittigen bij het vermoeden of de vaststelling van een van de volgende ziekten.
Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningokokkenmeningitis en –sepsis
Poliomyelitis
Difterie
Infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A (onder meer Roodvonk)
Besmettelijke tuberculose
Shigellose (Dysenterie)
Salmonellosen
Kinkhoest
Bof
Mazelen
Rubella (Rodehond)
Schurft
Varicella (Windpokken)
Impetigo
Schimmelinfecties van de schedelhuid
Schimmelinfecties van de gladde huid
Mollusca Contagiosa (Parelwratten)
Pediculosis Capitis (Hoofdluizen)

(Meer info vind je op deze website: www.gezondheid.be  en bij zoeken het begrip “luizen” intikken. Een overzicht van produkten en uitleg over de

nat-kam methode vind je terug via deze link: behandeling luizen
HIV-infectie

VERZEKERD AANBOD: Wij bieden deze service aan, het is geen verplichting

Vaccinaties
Doelgroep:

– 1e leerjaar basisonderwijs        Tetanus/difterie – Poliomyelitis
– 5e jaar lager onderwijs              Mazelen/bof/rubella

Het PCLB informeert schriftelijk de verantwoordelijke van de minderjarige leerling over de aard en de bedoeling van de vaccinatie. Het PCLB dient de vaccinatie toe op voorwaarde dat ze hiervoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze toestemming kan gegeven worden voor meerdere vaccinaties tegelijk en is twee jaar geldig.
Tevens wordt de vaccinatiestatus van de leerlingen voor elk consult nagekeken.

 

ANDERE OPDRACHTEN
Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren als vorm van nazorg op eigen initiatief of op vraag van ouders, leerling of school.