Inschrijven

Inschrijven in onze school

 

Inhoud

Wanneer kan mijn kind naar school
Hoe kan ik kennis maken met de school
Welke kindjes kunnen inschrijven?
Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?
Vrije plaatsen
Hoe inschrijven?
Wat moet ik meebrengen?
Instapdata schooljaar 2017-2018
Indicator en niet-indicatorleerlingen
Uitgestelde inschrijving
Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving
Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving?
Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling
Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

 

Wanneer kan mijn kind naar school?

Als je kind 2 jaar en 6 maanden oud is, mag het naar de kleuterschool.

Er zijn zeven instapmomenten, nl. de eerste schooldag na de zomervakantie, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, van februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie, na Hemelvaartsdag.

Is je kleuter al drie jaar of ouder en gaat hij/zij nog niet naar de kleuterschool? Dan mag hij/zij op eender welke dag instappen in de kleuterschool.

Hoe kan ik kennis maken met de school?

Je kunt kennis maken met onze school tijdens onze opendeurdagen:
– maandag 17 december 2018
– maandag 21 januari 2019
– maandag 18 februari 2019

Jullie zijn op deze opendeurdag welkom om 14u.00. De directeur geeft u de nodige informatie m.b.t. de school, de schoolorganisatie en het inschrijvingsdecreet. U krijgt ook een korte rondleiding doorheen de school.
Tot slot staat de directeur klaar om jullie vragen te beantwoorden. U kan op deze opendeurdag ook uw gegevens achterlaten zodat de school u verder op de hoogte kan houden m.b.t. de praktische organisatie van de inschrijvingen.

Gelieve uw aanwezigheid op een opendeurdag te laten weten aan de directie via mail sbs.rapertingen@hasselt.be.

Indien u niet op een opendeurdag aanwezig kan zijn, kan u steeds een persoonlijke afspraak maken met de directie.

Kleutertjes die ingeschreven zijn kunnen kennis maken met hun nieuwe klasje op de openklasmomenten die georganiseerd worden voor elke instapdag. De data kan u terugvinden op de website van de school en u ontvangt een persoonlijke uitnodiging.

Welke kindjes kunnen inschrijven?

Kinderen geboren in 2016 en eerder kunnen ingeschreven worden in onze kleuterschool. Opgelet: ook de kleuters geboren in november en december 2016, die pas in het schooljaar 2019-2020 naar school zullen gaan, kunnen ingeschreven worden samen met de andere kinderen uit zijn/haar geboortejaar.

Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar. Het voorgaande schooljaar moet hij/zij ingeschreven zijn geweest in een erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode tenminste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest. Voor uitzonderingen op dit principe kunt u meer info verkrijgen bij de directeur.

Kinderen die reeds in onze school ingeschreven zijn, moeten niet opnieuw ingeschreven worden.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

De inschrijvingen starten op maandag 11 maart 2019 en lopen tot en met vrijdag 22 maart 2019. Tijdens deze periode worden de kinderen ondergebracht in voorrangsgroepen (indicator- en niet-indicatorleerlingen – zie verder). Na deze periode, namelijk vanaf maandag 25 maart 2019, gelden er vrije inschrijvingen.

Indien je kindje al broertjes of zusjes op school heeft, of je bent lid van het personeel van de school, dan kun je al eerder inschrijven, namelijk vanaf vrijdag 1 februari 2019 en uiterlijk tot en met vrijdag 15 februari 2019.
Tijdens de krokusvakantie, van 4 maart tot en met 8 maart, kan er niet ingeschreven worden.

Vrije plaatsen

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, per voorrangsgroep, vind je hier op de website op drie momenten:

 • voor de start van de inschrijvingen van kinderen van broers en zussen en personeel;
 • voor de start van de inschrijvingen waarbij de kinderen worden ingedeeld in voorrangsgroepen;
 • voor de vrije inschrijvingsperiode.

Vrije plaatsen vanaf 01.02.2019 – voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel:
Deze cijfers worden aangepast op het einde van deze voorrangsperiode (dus voor de start van de voorrangsperiode indicator en niet-indicatorleerlingen op 11.03.2019).

update cijfers 22.03.2019

                         vrije plaatsen  indicatorleerlingen  niet-indicatorleerlingen
Geboortejaar 2017     – 7 nvt nvt
Geboortejaar 2016     – 9 nvt nvt
Geboortejaar 2015    – 0 nvt nvt
Geboortejaar 2014    – 0 nvt nvt
1ste leerjaar                – 0 nvt nvt
2de leerjaar                – 0 nvt nvt
3de leerjaar                – 0 nvt nvt
4de leerjaar                – 2 nvt nvt
5de leerjaar                – 4 nvt nvt
6de leerjaar                – 0 nvt nvt

Hoe inschrijven?

Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak. Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.

 Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:

 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota 

Wat moet ik meebrengen?

Breng de SIS-kaart van je kind mee. Indien je kind geen SIS-kaart heeft volstaat één van deze documenten:

 • een uittreksel uit de geboorteakte
 • het trouwboekje van de ouders
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Om de beginsituatie van elke leerling goed in beeld te kunnen brengen, vragen we de meest recente rapporten en attesten mee te brengen. 

Instapdata schooljaar 2019-2020.
Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment.

Data: zie website school.

De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor.

 

Instapdatum
02/09/2019
04/11/2019
06/01/2020
01/02/2020
02/03/2020
20/04/2020
25/05/2020
01/09/2020

 

Indicator en niet-indicatorleerlingen

Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:

 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.

Uitgestelde inschrijving

De school moet werken met twee groepen voor indicator- en niet-indicatorleerlingen en een voorrangsperiode voor indicator- en niet-indicatorleerlingen. De inschrijving van leerlingen, die zich aandienen nadat het contingent waartoe ze behoren bereikt is, wordt uitgesteld. Deze leerlingen worden chronologisch in het inschrijvingsregister als uitgesteld ingeschreven. Als beide contingenten bereikt zijn nog vóór het afsluiten van een voorrangsperiode, dan wordt voor alle leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld, de inschrijving geweigerd. De uitgestelde inschrijving in het inschrijvingsregister wordt dan omgezet in een niet-gerealiseerde inschrijving (zie lager).

Als bij het afsluiten van een voorrangsperiode het andere contingent nog niet bereikt is, dan worden de openstaande plaatsen opgevuld met leerlingen die in het inschrijvingsregister vermeld staan als uitgesteld. Dit gebeurt in overleg met de ouders en met respect voor de in het inschrijvingsregister opgenomen chronologie. De leerlingen die zo niet kunnen worden ingeschreven, worden geweigerd en de ouders ontvangen een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving.

Weigering: niet-gerealiseerde inschrijving

Het schoolbestuur kan/moet de inschrijving van een leerling weigeren als:

 • de leerling niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden op de dag van de effectieve instap;
 • als de ouders niet instemmen met het schoolreglement en/of het pedagogisch project van de school;
 • de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan;
 • de capaciteit wordt overschreden;
 • de leerling het lopende schooljaar, het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar uit de school werd verwijderd;
 • de leerling specifieke onderwijsbehoeften heeft.

De niet-gerealiseerde inschrijving wordt binnen de vier kalenderdagen meegedeeld aan de ouders door middel van een aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

Waar kun je als ouders terecht bij een niet-gerealiseerde inschrijving?

 1. De ouders kunnen een mondelinge toelichting van de beslissing vragen aan de directeur.
 2. Uitleg en bemiddelingshulp vragen: Rik Hermans, LOP-deskudige LOP Hasselt – rik.hermans@ond.vlaanderen.
 3. Klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten:

Ouders kunnen, binnen de 30 kalenderdagen na de vastgestelling van de weigering, een schriftelijke klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten. Deze Commissie doet uitspraak binnen de vijf kalenderdagen.

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel

Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start het LOP automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing van de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

Onze school is een pluralistische school. Bij een eerste inschrijving van een leerplichtige leerling kies je als ouder of je kind een cursus in één van de erkende filosofische of ideologische overtuigingen volgt. Bij het begin van elk nieuw schooljaar kun je deze keuze wijzigen. In dit geval vraag je een formulier bij de directeur en bezorg je hem dit binnen de eerste acht kalenderdagen van september.

Indien je als ouder die op basis van je religieuze of morele overtuiging bezwaren hebt tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen erkende filosofische of ideologische overtuiging kan jouw kind op aanvraag bij de directeur een vrijstelling bekomen. De school waakt erover dat de vrijgestelde leerlingen de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.

Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

Een leerling met attest buitengewoon onderwijs, uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.