Zorg op school

Zorgbeleid 2011-2012

BASO zorg

CLB: Een woordje uitleg: 

Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, verder in de tekst PCLB of CLB genoemd.
Het CLB heeft om de veertien dagen een zitdag in onze school. Welke data dat precies zijn kan u terugvinden in de kalender.
Het CLB ondersteunt basisscholen en secundaire scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs.

Leren gaat zoveel beter als men zich goed voelt!
Daarom is leerlingenbegeleiding – samen met het schoolteam – zo belangrijk.
De rechten van het kind vormen een ideale leidraad van het CLB, in theorie en in praktijk.
Het CLB heeft bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun ontwikkeling en leerproces bedreigd worden.
Het CLB gaat in op vragen van leerlingen, ouders en leerkrachten en dit op 4 domeinen:

Leren en studeren:

 • groeien naar schoolrijpheid
 • onderzoek naar leermoeilijkheden
 • leren omgaan met faalangst
 •  …

De schoolloopbaan:

 • informatie bieden over het secundair onderwijs voor leerlingen en ouders

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

 • leren omgaan met elkaar, verdriet helpen verwerken,
 • pestproblematiek, gedragsmoeilijkheden, …

Preventieve gezondheidszorg:

 • medische onderzoeken en vaccinaties verrichten, leren gezond leven,
 •  …

Het CLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten.
zoals individuele vragen om informatie, om hulp, om begeleiding ….
Elke vraag is belangrijk en verdient aandacht.
Vele vragen kunnen door een goede samenwerking school – ouders – leerling(en) beantwoord worden.

 • Het CLB werkt ook samen met andere diensten. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders en met respect voor de privacy.
 • Het CLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen of psychologen, artsen en verpleegkundigen …
  Zo kunnen moeilijke situaties deskundig en met de beste zorg benaderd worden. Het CLB werkt dicht bij de school, maar is er geen deel van. De werking is onafhankelijk.
 • Het houdt een leerlingendossier bij met de verplichte medische gegevens en de begeleidingsvragen.
  Dit dossier valt onder het beroepsgeheim van elke CLB-medewerker.
  De ouders hebben het recht via een gesprek of verslag geïnformeerd te worden over de inhoud van hun dossier.
 • Als een leerling van school verandert wordt dit dossier aan het nieuwe CLB overgemaakt.
  Ouders kunnen schriftelijk verzet aantekenen tegen deze overdracht binnen een termijn van 30 dagen. De medische gegevens moeten altijd overgedragen worden.
 • Klachtenprocedure:
  Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking, dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het Provinciaal CLB.
  Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd.
 • CLB-medewerkers voor onze school zijn
 • – An Hemeleers – maatschappelijk werker
 • – An houben – pedagoge
 • – Gerda Goffin – paramedisch werker
 • -An Wirix – arts

 

Ze zijn op vaste tijdstippen aanwezig in de school.
Gesprekken kunnen na afspraak plaatsvinden op school of in het centrum.
De data van de aanwezigheid in de school vind je op de kalender.

Ons centraal adres:    

Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg
Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt
Tel.: (011)23 81 20
Fax: (011)23 81 15
E-mail: pclb@limburg.be

Openingsuren :

van 08.30u. tot 12.30u en van 13.30u. tot 17.00u.
Na17.00u. enkel op afspraak.  Op vrijdag tot16u.

Preventieve gezondheidszorg: verplicht aanbod

De algemene consulten vinden plaats in het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg te Hasselt.

Algemene consulten op het centrum:

Doelgroepen:
2e jaar kleuteronderwijs – 5e jaar lager onderwijs

Gerichte consulten op school:

De gerichte consulten vinden plaats in de school op voorwaarde dat de school over een geschikt lokaal beschikt. Indien er geen geschikte ruimte ter beschikking is, zal het gerichte consult uitgevoerd worden in het centrum.

Doelgroepen:
1e jaar kleuteronderwijs op voorwaarde dat de kleuters vóór 1 januari drie jaar geworden zijn
1e  jaar lager onderwijs
3e  jaar lager onderwijs

Ouders worden steeds vooraf geïnformeerd over de inhoud van het onderzoek en vullen tevens een medische vragenlijst in over hun kind;

Verzet:

De ouders kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het centrum via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen negentig dagen. Deze termijn gaat in op de datum dat de aangetekende brief werd verzonden of de datum die het ontvangstbewijs vermeldt.
Dit consult kan uitgevoerd worden door een arts van een ander centrum, een andere arts van hetzelfde centrum of nog een andere arts die beschikt over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als de artsen die aan een centrum verbonden zijn. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Profylaxe (besmettelijke ziekten):

De schooldirecteur en het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn verplicht om maatregelen te treffen om de uitbreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.
We vragen de ouders om onmiddellijk de schooldirecteur te verwittigen bij het vermoeden of de vaststelling van een van de volgende ziekten.
Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningokokkenmeningitis en –sepsis
Poliomyelitis
Difterie
Infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A (onder meer Roodvonk)
Besmettelijke tuberculose
Shigellose (Dysenterie)
Salmonellosen
Kinkhoest
Bof
Mazelen
Rubella (Rodehond)
Schurft
Varicella (Windpokken)
Impetigo
Schimmelinfecties van de schedelhuid
Schimmelinfecties van de gladde huid
Mollusca Contagiosa (Parelwratten)
Pediculosis Capitis (Hoofdluizen)

(Meer info vind je op deze website: www.gezondheid.be  en bij zoeken het begrip “luizen” intikken. Een overzicht van produkten en uitleg over de

nat-kam methode vind je terug via deze link: behandeling luizen
HIV-infectie

VERZEKERD AANBOD: Wij bieden deze service aan, het is geen verplichting

Vaccinaties
Doelgroep:

– 1e leerjaar basisonderwijs        Tetanus/difterie – Poliomyelitis
– 5e jaar lager onderwijs            Mazelen/bof/rubella

Het PCLB informeert schriftelijk de verantwoordelijke van de minderjarige leerling over de aard en de bedoeling van de vaccinatie. Het PCLB dient de vaccinatie toe op voorwaarde dat ze hiervoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze toestemming kan gegeven worden voor meerdere vaccinaties tegelijk en is twee jaar geldig.
Tevens wordt de vaccinatiestatus van de leerlingen voor elk consult nagekeken.

ANDERE OPDRACHTEN
Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren als vorm van nazorg op eigen initiatief of op vraag van ouders, leerling of school.